باور فرهنگی “بهمن گشت” بر این اصل استوار است که انسانها از هر گروه با هر فرهنگ و نژاد و در هر مقام و منزلت ، یکسان بوده و احترامشان بر ما واجب است.

 

از آنجایی که ما مشتری را بعنوان یکی از سرمایه های اصلی خود می دانیم ، معتقدیم که ارائه خدمات شایسته به مشتری ضامن حفظ ، نگهداری و گسترش این سرمایه عظیم است و بر این

اساس خدمت به مشتری را نه یک وظیفه ، بلکه افتخار می دانیم.

افراد معمولاً سرمایه خود را در مراکز و سازمان های معتبر و سودآور به جریان می اندازند. ما با پذیرش این اصل ، بر این باوریم که مشتری با خرید خود بزرگترین و بهترین سرمـایه گذار و شریک

تجـاری مـا است و متعهدانه می کوشیم سود این سرمایه گذاری را از طریق ارائـه خدمـات با کیفیت و تأمین بخشی از نیازمندی های او برگردانیم و برای رونق کار و کسب خود، علاوه بر حفظ

اعتماد این سرمایه گذار بزرگوار، او را در استمرار بخشیدن به این نوع سرمایه گذاری تشویق و ترغیب نماییم.

 

مـا با قبول این اصل بطور مستمــر روش های خدماتی خود را در جهت بهبود آنهـا اصلاح نموده و بـرای موفقیت در بـازار رقابت و جلب رضایت مشتـری همواره در تلاشیم تـا ضمن حفظ کیفیت

کار و خدمات خود، از تحمیل هرگونه هزینه اضافی به مشتری جلوگیری نماییم.

بـا قبول این اصل بـر این بـاوریم که مشتـری سختگیرانه ولی عادلانه عملکـرد مـا را مورد قضاوت قرار می دهد و حکم او را در هر شرایطی حتی به قیمت محکومیت ما، به نفع خود می دانیم،

چرا که با این قضاوت ما را به راه نوین در کسب و کار هدایت می نماید

با قبول این اصل برای ترسیم خط مشی آینده شرکت از طریق جاری سازی ساز و کارهای مناسب، عاشقانه و صمیمانه نظرات مشتریان را دریافت و پس از تجزیه و تحلیل، ملاک برنامه ریزی

و عملکرد شرکت در کلیه امور سازمانی قرار دهیم.

مشتری و جایگاه او در باور فرهنگی بهمـن گشـت