اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

توضیحات سفر

سابقه تاریخ اصفهان قدمت تاریخ ایران است.بنای اصفهان را به طهمورث، سومین پادشاه از سلسله پیشدادیان نسبت داده اند، اصفهان در تاریخ قدیم به نام (گی) در پارس علیا معرفی گردیده، این شهر محل تقتطه رههای عمده و اقامتگاه سلطنتی پادشاهان هخامنشی بوده است.
استرابون جغرافیدان یونانی در ۲۰۰۰ سال قبل، از اصفهان به عنوان مرکز کشور ایران نام برد.مسلمانان این شهر را (جی) و در طول تاریخ به نام های اسپاهان یا شهر سواران و همچنین صفاهان و صفاهون گفته شده.
از مراجعه به منابع موجود تاریخی چنین بر می آید که کلمه ” اسپاران “ بطلمیوس, ” سپاهان “ پهلوی و”اصفهان“ عرب و ” اصفهان “ امروز لفظی قدیمی است و به احتمال قریب به یقین کلمه ای پهلوی است و ریشه قدیمی تر از پهلوی آن مکشوف نیست .

هتل صفوی اصفهان

رفت پنج شنبه /برگشت دوشنبه تاریخ 22 و23 دی ماه طبق پکیج

۲.۵۲۰.۰۰۰ تومان

هتل پارسیان اصفهان

رفت پنج شنبه /برگشت دوشنبه تاریخ 22 و23 دی ماه طبق پکیج

۲.۸۲۰.۰۰۰ تومان

هتل صفوی اصفهان

رفت پنج شنبه /برگشت دوشنبه تاریخ 22 و23 دی ماه طبق پکیج

۲.۵۲۰.۰۰۰ تومان

هتل پارسیان اصفهان

رفت پنج شنبه /برگشت دوشنبه تاریخ 22 و23 دی ماه طبق پکیج

۲.۸۲۰.۰۰۰ تومان